Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Η εταιρία ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ., με αριθμό ΓΕΜΗ:000126561806000, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, με πεδίο εφαρμογής:

Εμπόριο φίλτρων νερού

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της εταιρείας συνίσταται:

 • στον έλεγχο και τη διασφάλιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε

 • στην αναζήτηση πρωτοποριακών προσφερόμενων λύσεων

 • στην υλοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και στην τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και όλων των κανόνων ασφάλειας ως προς το περιβάλλον εργασίας

 • στη συνεργασία με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο τη συνολική ικανοποίηση του πελάτη

 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

 • διατήρηση της υψηλής ικανοποίησης των πελατών μας

 • απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες παροχής υπηρεσιών

 • τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης προβλημάτων και εκτάκτων καταστάσεων

 • διενέργεια συνεχών ελέγχων αποτελεσμάτων παρεχόμενων υπηρεσιών

 • πορεία βιώσιμης ανάπτυξης με ορθολογική χρήση φυσικών πόρων

 • πλήρης εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας

 • καθιέρωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής τον προϊόντων

 • αδιάλειπτη εκπαίδευση του προσωπικού σε ότι αφορά την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση

 • ανάλυση κινδύνων και διερεύνηση των ευκαιριών

 • εκπλήρωση όλων των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των προτύπων

 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με καθορισμένους στόχους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ΣΔ που παρακολουθείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην πρόληψη μη συμμορφώσεων σχετικά με τη λειτουργία και το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας, με τρόπο τέτοιο ώστε να προσφέρει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και την κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών. Η παρούσα πολιτική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει να εμφυσήσει την πολιτική σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

01.02.2021