Εσωτερικό σωληνάκι διάφανο για θερμοψύκτη νερού

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Περιγραφή

Ανταλλακτικό σωληνάκι διάφανο εσωτερικό για θερμοψύκτη