ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η εταιρεία μας εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία, σύστημα παραγωγής νερού κατάλληλου για αιμοκάθαρση, σε ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού. Τα ακόλουθα συστήματα  επεξεργασίας νερού, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού.

  • Φίλτρα αφαίρεσης ιζημάτων
  • Μικροβιοστατικά φίλτρα
  • Δύο αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα
  • Δίδυμο αποσκληρυντή νερού
  • Σύστημα αντίστροφης όσμωσης double pass
  • Τέσσερις κωνικές δεξαμενές