ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η εταιρεία μας εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία νέα συστήματα επεξεργασίας νερού κατάλληλα για αιμοκάθαρση, πραγματοποίησε ανακατασκευή του δικτύου σωληνώσεων και κατασκεύασε νέο πίνακα ελέγχου και αυτοματισμών. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση της μονάδας τεχνητού νεφρού και είναι οι ακόλουθες:

  • Εγκατάσταση δύο αυτόματων πολυστρωματικών φίλτρων θολότητας
  • Εγκατάσταση δύο αυτόματων φίλτρων ενεργού άνθρακα
  • Εγκατάσταση δίδυμου αποσκληρυντή νερού
  • Ανακατασκευή του δικτύου σωληνώσεων (από την είσοδο του νερού στο σύστημα επεξεργασίας μέχρι και όλα τα κρεβάτια της μονάδας)
  • Κατασκευή νέου πίνακα ελέγχου και αυτοματισμών
  • Αντικατάσταση παλαιών δεξαμενών νερού με κωνικές δεξαμενές